พฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภค

4 มิ.ย. 2562

543 view

ธนาคาร Banco Santander (2016)[1]  รายงานว่า ภาคเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตในสเปน ได้แก่ การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ พลังงานทดแทน อุปกรณ์/เครื่องมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โทรคมนาคม เครื่องมือรักษาความปลอดภัย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ที่พักอาศัย อาหาร การขนส่ง เคมีภัณฑ์ และวิศวกรรม 

ปัจจัยที่สำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคชาวสเปนในการเลือกซื้อสินค้า คือ ราคา ความยากง่ายในการจับจ่ายสินค้า และการให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เชื่องช้าและอัตราการว่างงานที่ยังสูงอยู่ในสเปนส่งผลให้ผู้บริโภคหันเข้าหาร้านค้าที่มีโปรโมชั่นลดราคาหรือผลิตภัณฑ์ราคาถูก และลดการให้ความสำคัญกับแบรนด์สินค้า โดยปกติ ผู้บริโภคสเปนเป็นพวกอนุรักษ์นิยม โดยมักจะใช้สินค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมากกว่าสินค้ายี่ห้อใหม่ ๆ และนิยมใช้สินค้าที่ผลิตในสเปน  ส่วนผู้บริโภควัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะไม่ยึดติดกับแบรนด์มากนัก และหันไปให้ความสนใจกับสินค้าใหม่ ๆ มากขึ้น ความนิยมสินค้าออร์แกนิกยังอยู่ในระดับต่ำ

จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติของสเปน (2015)[2] เรื่องการสำรวจการใช้จ่ายในครัวเรือนสเปนปี ค.ศ.2014 พบว่า กลุ่มสินค้าที่คนสเปนจับจ่ายใช้สอยมากที่สุด 5 อันดับแรกในปี ค.ศ. 2014 คือ 1) ที่อยู่อาศัย 2) อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 3) การขนส่ง 4) โรงแรม ร้านอาหารและร้านกาแฟ และ 5) สินค้าและบริการ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างค่าใช้จ่ายตามชนิดของสินค้าในปี 2014 กับปี ค.ศ. 2008 พบว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนสเปนเปลี่ยนไป กล่าวคือในปี 2014 คนสเปนเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ การดูแลสุขภาพ และการเรียนการสอน และลดค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่ง โรงแรม ร้านกาแฟและร้านอาหาร กิจกรรมนันทนาการ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า อสังหาริมทรัพย์และการสื่อสาร 

 

 [1] https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/espana/llegar-al-consumidor

[2] http://www.ine.es/prensa/np914.pdf

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ