ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สเปน

ไทยและสเปนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2413 (นับจนถึงปัจจุบัน 150 ปี) โดยทั้งสองประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรี การค้าขาย และการเดินเรือระหว่างราชอาณาจักรสยามกับราชอาณาจักรสเปน (Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between the Kingdom of Siam and the Kingdom of Spain) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2468 นับตั้งแต่ปี 2426 ไทยได้แต่งตั้งหม่อมเจ้าปฤษฎางค์ ชุมสาย (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์) อัครราชทูตประจำสหราชอาณาจักรให้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำสเปนคนแรกด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ยกฐานะสถานอัครราชทูตขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2504 ต่อมา ในปี 2506 รัฐบาลไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด โดยมีนายมนู อมาตยกุล ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดเป็นคนแรก